Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy!

Privacyverklaring RegioApotheek in Bernhoven

Uw persoonsgegevens en privacy in onze apotheek

1. Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, kunnen wij mogelijk telefoongesprekken opnemen. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.
Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens (via het Landelijk Schakelpunt – LSP) beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij hebben contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens/uw dossier en u heeft recht op inzage in de logging hiervan. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met de apotheek of onze Functionaris Gegevensbescherming.
3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de apotheek of onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.
Contactgegevens Apotheek:
RegioApotheek in Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
Telefoon: 0413-408780
Gegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:
FG-nummer zoals geregistreerd bij de AP: FG001815, (hoofd) FG is Dhr P. Schell, Stichting Privacyzorg